Date: 11/3/2017

Location: Umekoji Park梅小路公園, Shimogyo Ward, Kyoto Prefecture, Japan

Group Name: Buddy Walk@Kyoto Umekoji Park

Contact Person: Takashi Ashida

Website